EDU 2008 ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบปฎิทินกิจกรรม ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แนะนำ
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รับสมัครภาคปกติรายละเอียดคลิกเลยสมัครเรียนคลิกที่นี่ 

 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับเอกสารจบ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับเอกสารจบวันที่ 22 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ตารางเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2559
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2559 คลิกแจ้งเปลี่ยนตารางนักศึกษากลุ่ม 5600316102 วิชาภาษอังกฤษทั่วไป 2 จาก ศ 5-7 ห้อง 8306 ย้ายเป็น ...

 
ตารางสอบภาคปกติ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางสอบภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 คลิกที่คณะคณะครุศาสตร์ 

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 คลิก


...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 22 ก.ย. 2559 รับเอกสารจบวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

เปิดรับสมัครนักศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ รายละเอียดคลิก


...
 
ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 คลิก22-23 ต.ค. 59 หยุด วันปิยมหาราช


...
 
ประกาศ
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาภาคพิเศษ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2558 ให้มาทำเรื่องขอลาพักการเรียน หากไม่มาลาพักการเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพตามข้อบังคับฯ


...
 
รับใบปริญญาบัตร
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ขอให้มารับเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือใบรับรองคุณวุฒิมาด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หากเกิน 1 ปี ต้องเสียค่ารักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
 
รับเอกสารสำเร็จการศึกษา
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 28 ก.ค. 2559 รับเอกสารจบวันที่ 5 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ไม่เกิน 6 เดือน สิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องเตรียมและดำเนินการมาให้พร้อมในวันรับเอกสาร1.   

ปฎิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปฏิทินวิชาการภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2558- สำหรับผู้ไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาใหม่ คลิกรายละเอียด- ...

 
แบบตรวจสอบหนี้สิน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แบบตรวจสอบหนี้สิน ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก


...
 
โดย:

ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ 1/2559 คลิกดู


...
 
การรับใบปริญญาบัตรหลักจากพระราชทานปริญญาแล้ว
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การรับใบปริญญาบัตรหลังจากพระราชทานปริญญาแล้ว มารับที่ห้องทะเบียน 1. ใบเสร็จตรวจสอบหนี้สิ้น หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ2. บัตรประจำตัวประชาชน3. มารับได้ไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันพระราชทานปริญญา หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าเก็บรักษาปริญญาบัตร 500 บาท


...
 
คู่มือกรอกเกรดในระบบผู้สอน
โดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกเกรดผู้สอน คลิก ที่นี่


...
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์